Privacy Policy

Notis Dasar Privasi

 

 1. Budak Baek Sdn Bhd (Nombor Pendaftaran: 1365644-M) (“kami”) mengutamakan perlindungan data peribadi anda dan akan mengambil langkah-langkah yang relevan untuk melindungi data peribadi anda menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Peraturan – Peraturan Perlindungan Data Peribadi 2013 termasuk penyemakannya. Notis Dasar Privasi ini ("Dasar") menetapkan bagaimana kami menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami.

 

Untuk tujuan Dasar ini, "kami" akan merujuk kepada mana-mana rakan sekutu dan ahli gabungan kami dan "anda" akan merujuk kepada diri anda dan orang atau syarikat lain yang diwakili oleh anda yang anda menyediakan data peribadi. Selanjutnya, istilah "data peribadi" dan "pemprosesan" mempunyai makna yang sama seperti yang dinyatakan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

 

 1. Dasar ini melengkapkan Terma dan Syarat Penggunaan (Terms and Conditions of Use) kami dan menerangkan bagaimana kami menangani maklumat yang dikumpulkan dan diterima ketika anda mengunjungi laman web kami di www.budakbaek.com, dan semua sub-laman web yang berkaitan ("Laman Web") dan aplikasi-aplikasi mudah alih yang mungkin dimiliki atau dikendalikan oleh kami (secara kolektif, “Platform”). Dasar ini juga memberi keterangan mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat anda.

 

 1. Collection of Personal Data

 

 • Kami mungkin mengumpulkan maklumat daripada anda dalam situasi-situasi berikut:

 

 • semasa anda melawat atau melayari Platform kami;

 

 • semasa anda mendaftar akaun keahlian dengan kami (“Akaun Keahlian”);

 

 • semasa anda menggunakan ciri-ciri dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan perkhidmatan kami; sebagai contohnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada, apabila anda mengakses dan menggunalan Akaun Keahlian anda untuk menebus ganjaran-ganjaran keahlian (“Perkhidmatan”);

 

 • semasa anda berinteraksi dengan kami dalam media sosial, seperti tetapi tidak terhad kepada laman Instagram dan laman Facebook kami;

 

 • semasa anda mangambil bahagian dalam mana-mana promosi kami atau dalam mana-mana permintaan untuk data peribadi tambahan seperti soal selidik pelanggan;

 

 • semasa kami menerima rujukan daripada rakan-rakan kongsi perniagaan dan pihak-pihak ketiga, contohnya, apabila mereka merujuk anda kepada kami untuk menikmati manfaat promosi bersama atau kerjasama;

 

 • semasa penganalisis dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain kami membekalkan data peribadi anda kepada kami, yang dikumpul dan diproses oleh mereka dan didedahkan kepada kami menurut dasar-dasar privasi mereka masing-masing;

 

 • semasa anda menghantar data peribadi anda secara sukarela untuk mana-mana sebab;

 

 • jika anda menghubungi kami, contohnya, jika anda mempunyai soalan atau ingin melaporkan sesuatu masalah;

 

 • semasa anda berinteraksi dengan kami dalam talian, luar talian atau melalui pihak ketiga.

 

 • Data peribadi yang mungkin kami kumpulkan akan mungkin merangkumi tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut:

 

 • maklumat peribadi seperti, nama, alamat e-mel, nombor telefon bimbit, tarikh lahir dan nombor pengenalan diri;

 

 • data semasa anda mengunjungi atau menggunakan Platform kami (contohnya halaman yang anda akses dan Perkhidmatan yang digunakan); dan

 

 • sebarang maklumat lain yang didedahkan oleh anda berdasarkan kaedah dan / atau penggunaan yang dinyatakan di atas.

 

 • Data peribadi merangkumi segala maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda, yang boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi anda.

 

 • Dengan menyerahkan maklumat anda kepada kami termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang dinyatakan di atas, anda dengan ini memberikan persetujuan anda untuk pemprosesan data peribadi anda.

 

 • Dengan memberikan kami apa-apa maklumat yang berkaitan dengan pihak ketiga (jika ada), anda menyatakan kepada kami bahawa anda telah memperolehi persetujuan pihak ketiga secara sah untuk memberikan maklumat mereka kepada kami.

 

 • Semasa anda mengunjungi mana-mana Platform melalui komputer, peranti mudah alih, atau peranti lain dengan sambungan internet, pelayan-pelayan kami akan secara automatik merekodkan data yang dihantar oleh penyemak imbas anda; misalnya alamat IP anda dan maklumat mengenai lawatan anda (seperti cap waktu, tarikh dan jangka masa dan lain-lain.).

 

 1. Tujuan Pengumpulan Data Peribadi

 

 • Segala maklumat yang kami kumpulkan daripada anda boleh digunakan secara, tetapi tidak terhad kepada mana-mana cara berikut:

 

 • mendaftar dan mengekalkan Akaun Keahlian dengan kami dan untuk mengesahkan identiti anda;

 

 • menghantar atau memberi mana-mana Perkhidmatan kami;

 

 • untuk menunjukkan baki mata kesetiaan (loyalty points) anda dalam Akaun Keahlian anda dan untuk melaksanakan dan melengkapkan sebarang transaksi untuk anda di Platform;

 

 • untuk memberikan maklumat kepada mana-mana ahli gabungan dan pembekal-pembekal perkhidmatan pihak ketiga (termasuk mereka yang di luar Malaysia) untuk tujuan melaksanakan aspek-aspek tertentu dalam Perkhidmatan kami bagi pihak kami, seperti memenuhi permintaan maklumat, menerima dan menghantar komunikasi, mengemas kini senarai pemasaran, menganalisis data, memberikan perkhidmatan sokongan atau dalam tugas-tugas lain (sebagaimana dan jika berkenaan);

 

 • membekalkan anda dengan perkhidamatan dan fungsi-fungsi sokongan berkenaan dengan Akaun Keahllian anda;

 

 • berkomunikasi dengan anda berkenaan dengan (i) soalan-soalan, permintaan, rungutan dan maklum balas anda, (ii) perubahan material kepada Terma dan Syarat Perkhidamatan, dasar atau terma-terma dan syarat-syarat lain, dan (iii) perkara-perkara berkaitan dengan operasi Akaun Keahlian anda;

 

 • memantau dan menguatkuasa pematuhan dengan Terma dan Syarat Penggunaan kami, termasuk penyelesaian pertikaian;

 

 • memproses atau menyelesaikan apa-apa pertikaian yang timbul dari atau sehubungan dengan mana-mana transaksi, menurut Terma dan Syarat Penggunaan kami;

 

 • mematuhi (i) pengawalan-pengawalan risiko dalaman; atau (ii) mana-mana undang-undang yang berkaitan;

 

 • untuk menjalankan tinjauan, analisis dan penyelidikan mengenai bagaimana Perkhidmatan kami digunakan dan cara-cara kami boleh memperbaikinya;

 

 

 • menghantar kepada anda komunikasi-komunikasi pemasaran elektronik berkenaan dengan Platform atau jualan-jualan, produk-produk perkhidmatan-perkhidmatan dan promosi-promosi yang berkaitan dengan kami atau Platform. Dalam bidang kuasa sedemikian di mana persetujuan nyata anda diperlukan untuk menerima komunikasi-komunikasi komersial dan pemasaran, kami hanya akan menghantar maklumat-maklumat komersial dan pemasaran kepada anda sekiranya anda memilih (opt-in) untuk menerima komunikasi-komunikasi sedemikian daripada kami;

 

 • menghantar iklan-iklan yang berkenaan dengan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan kami yang mungkin anda minat dalam Platform atau laman-laman web, aplikasi-aplikasi atau platform atas talian lain;

 

 • untuk menghantar e-mel berkala mengenai maklumat dan kemas kini di Platform atau maklumat Perkhidmatan;

 

 • untuk memperibadikan pengalaman anda di Platform kami dan menyesuaikan kandungan yang ditunjukkan kepada anda;

 

 • untuk menambah baikkan Platform dan Perkhidmatan kami yang dibekalkan kepada anda;

 

 • untuk mengenal pasti pelawat-pelawat Platform;

 

 • untuk menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan pemasaran.

 

 • Di mana dinyatakan, ianya adalah wajib untuk memberikan data peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk Perkhidmatan kami. Sekiranya anda enggan memberikan data peribadi wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau membekalkan anda dengan Perkhidmatan kami.

 

 1. Pendedahan Data Peribadi Anda

 

 • Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada pihak-pihak berikut (termasuk mereka di luar Malaysia) untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di Bahagian 4 di atas:

 

 • ahli-ahli gabungan dan penyedia-penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang membantu kami dalam melaksanakan aspek-aspek tertentu dalam Perkhidmatan kami bagi pihak kami. Penyedia-penyedia perkhidmatan tersebut hanya akan mempunyai akses ke data peribadi anda setakat yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya;

 

 • mana-mana pihak, seperti pekerja-perkerja, perunding-perunding atau pekerja-perkerja sambilan kami, yang mempunyai kewajipan kesulitan yang telah mengambil tanggungjawab untuk menjaga kesulitan maklumat tersebut;

 

 • (i) pihak kerajaan dan pihak berkuasa pengawalseliaan lain atau pihak mahkamah di mana-mana bidang kuasa; (ii) mana-mana pihak ketiga atau pihak ketiga yang bakal membuat penuntutan; atau (iii) mana-mana kedai dan / atau laman web e-dagang yang menyertai dalam program kesetiaan (loyalty program) yang terdapat di Platform kami; dan

 

 • mana-mana pihak lain yang diberi kuasa oleh anda untuk mededahkan data peribadi anda.

 

 • Kami mungkin akan mendedahkan data peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau jika kami percaya bahawa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah penipuan atau jenayah atau untuk melindungi Platform dan Perkhidmatan kami atau hak, harta benda atau keselamatan diri seseorang.

 

 1. Pemindahan Data Peribadi ke luar Malaysia

 

Kami mungkin memindahkan, menyimpan dan / atau memproses data peribadi anda ke luar Malaysia. Dalam membuat demikian, kami akan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan undang-undang perlindungan data dan privasi lain yang berkaitan.

 

 1. Permintaan untuk Menarik Balik Kebenaran

 

Jika anda ingin menarik balik kebenaran anda yang membolehkan kami menghantar maklumat jualan, pemasaran atau promosi, anda boleh berbuat demikian dengan menghentikan langganan (unsubscribing) kepada kandungan sedemikian dengan mengikuti langkah-langkah yang relevan yang dinyatakan dalam bahan-bahan jualan, pemasaran atau promosi atau jika langkah-langkah relevan tidak dinyatakan dalam bahan-bahan sedemikian, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada info@budakbaek.com (Customer Service Executive). 

 

 1. Safety of Personal Data

 

 • Anda mengakui bahawa melainkan jika anda meminta secara bertulis atau sebaliknya, kami, mengikut budi bicara kami, mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk menyimpan mana-mana data peribadi secara berkekalan, selama tempoh yang dibenarkan oleh undang-undang. Sekiranya anda ingin maklumat mengenai anda dikeluarkan dari pangkalan data kami, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada info@budakbaek.com (Customer Service Executive)

 

 • Pemprosesan data peribadi anda akan dilakukan selaras dengan semua undang-undang yang berkaitan. Dalam memproses data peribadi anda, kami akan mengambil langkah-langkah praktikal dan munasabah untuk melindungi data peribadi daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, pendedahan, perubahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja.

 

 • Walaubagaimanapun, tiada penghantaran data melalui internet dapat dijamin selamat sepenuhnya. Oleh itu, walaupun kami berusaha untuk melindungi data peribadi tersebut, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan mana-mana data peribadi yang dihantar kepada kami dan individu-individu akan dianggap melakukannya dengan risiko mereka sendiri.

 

 • Kami tidak menjual, menyewa atau memajak data peribadi dan / atau maklumat yang dikumpulkan kepada pihak-pihak ketiga.

 

 1. Cookies

 

 • Kami menggunakan kuki di Platform dan Perkhidmatan kami yang membolehkan kami memahami bagaimana anda menggunakan Platform dan Perkhidmatan kami yang seterusnya, membantu kami menyediakan dan memperbaiki Platform dan Perkhidmatan kami.

 

 • Kuki adalah fail data kecil yang dihantar daripada laman web ke penyemak imbas anda yang disimpan di peranti anda. Kuki digunakan untuk menampilkan kandungan yang paling sesuai berdasarkan minat dan aktiviti-aktiviti anda di Platform dan Perkhidmatan kami, menganggarkan dan melaporkan jumlah penonton dan lalu lintas Platform dan Perkhidmatan kami, dan melakukan penyelidikan untuk meningkatkan Platform dan Perkhidmatan kami.

 

 • Anda boleh mengkonfigurasi tetapan peranti anda untuk menggambarkan pilihan anda untuk menerima atau menolak kuki. Sekiranya anda menolak semua kuki, anda tidak akan dapat memanfaatkan sepenuhnya Platform dan Perkhidmatan kami.

 

 1. Laman-Laman Web dan Sumber-Sumber Pihak Ketiga

 

Palatform-Platform kami mungkin mengandungi pautan-pautan ke laman-laman web luaran atau sumber-sumber yang dikendalikan oleh pihak-pihak ketiga. Kami tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan dan amalan-amalan privasi laman-laman web atau sumber-sumber tersebut. Anda dinasihatkan untuk mengkaji semula dasar-dasar privasi laman-laman web pihak ketiga tersebut dan sumber-sumber yang dikendalikan oleh pihak-pihak ketiga dan memahami bagaimana maklumat anda boleh digunakan oleh pihak-pihak ketiga tersebut.

 

 1. Akses dan Kemas kini Maklumat Peribadi Anda

 

 • Sekiranya anda ingin mengakses, mengemas kini, membetulkan atau menghapuskan sebarang maklumat Akaun Keahlian anda, anda boleh berbuat demikian dengan mendaftar masuk kepada Akaun Keahlian anda dalam Platform dan mengedit maklumat yang berkenaan.

 

 • Untuk data peribadi yang tidak boleh dibetulkan oleh anda dengan mendaftar masuk ke Akaun Keahlian anda dalam Platform, anda boleh meminta untuk mengakses, megemas kini, membetulkan atau menghapuskan data peribadi yang tersebut dengan mengjantar e-mel kepada info@budakbaek.com (Customer Service Executive) dan berikan nama penuh, maklumat Akaun Keahlian, maklumat hubungan anda dan memberikan butiran-butiran ringkas mengenai permintaan anda.

 

 • Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memenuhi permintaan anda untuk mengakses, mengemas kini atau memperbetulkan data peribadi anda dalam masa 21 hari setelah menerima permintaan anda dan permintaan tersebut mungkin dikenakan bayaran selaras dengan Peraturan–Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Fi) 2013 (P.U.(A) 338/2013) dan akan terikat dengan undang-undang perlindungan data di Malaysia.

 

 • Mengenai hak anda untuk mengakses dan / atau membetulkan data peribadi anda, kami berhak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan / atau membuat pembetulan terhadap data peribadi anda atas pertimbangan yang dibenarkan di bawah undang-undang, misalnya di mana kos memberikan akses kepada anda tidak seimbang dengan risiko privasi anda atau orang lain.

 

 1. Hubungi Kami

 

Untuk mana-mana soalan mengenai data peribadi anda atau tentang Dasar ini, jika anda mempunyai sebarang aduan mengenai pengumpulan, penggunaan atau pengendalian data peribadi anda oleh kami, anda boleh menghubungi kami di info@budakbaek.com (Customer Service Executive).

 

 1. Perubahan pada Dasar ini

 

Kami boleh mengkaji dan mengubah Dasar ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam undang-undang, amalan, proses atau struktur organisasi kami. Walaupun ianya secara umum tidak praktikal untuk memaklumkan anda tentang perubahan-perubahan pada Dasar ini, versi terkini Dasar ini akan dipaparkan di Laman Web kami. Dasar ini bukan kontrak, dan juga tidak mencadangkan apa-apa kewajipan oleh pihak kami dengan pihak lain.

 

 1. Konflik

 

Sekiranya terdapat konflik antara Dasar dalam Bahasa Inggeris dengan Dasar dalam Bahasa Malaysia, terma-terma Dasar dalam Bahasa Inggeris akan terpakai.

 

Privacy Policy Notice

 

 1. Budak Baek Sdn Bhd (Registration No.: 1365644-M) (“we”, “us” or “our”) prioritises the protection of your personal data and will take the relevant measures to safeguard your personal data in accordance with the Personal Data Protection Act 2010 and Personal Data Protection Regulations 2013, including their revisions. This Privacy Policy ("Policy") sets out how we use and protect the information you give us.

 

For the purposes of this Policy, “we”, “our” or “us” shall refer to any of our associates and affiliates and “you” shall refer to yourself and such other persons or companies represented by you of which you are providing the personal data. Furthermore, the terms “personal data” and “processing” shall have the same meaning as prescribed in the Personal Data Protection Act 2010.

 

 1. This Policy supplements our Terms and Conditions of Use at Terms and Conditions and explains how we handle the information collected and received when you visit our website at www.budakbaek.com and all the related sub-sites ("Website") and mobile applications which we may own or operate from time to time (collectively, “Platform”). It also governs the collection, use and disclosure of your information.

 

 1. Collection of Personal Data

 

 • We may collect information from you in the following situations:

 

 • when you visit or browse our Platform;

 

 • when you register an account with us (“Account”);

 

 • when you check out as a guest or as a user with an Account on our Platform during the purchase of any products on our Platform;

 

 • when you use features and functions relating to our services; for example, when you view and/or purchase any products on our Platform (“Services”);

 

 • when you interact with us on our social media, which includes but is not limited to our Instagram page and Facebook page;

 

 • when you participate in any of our promotions or any request for additional personal data such as customer surveys;

 

 • when we receive references from business partners and third parties, for example, where they referred you to us to enjoy the benefits of a joint promotion or collaboration or to redeem a voucher you purchased through them;

 

 • when our third-party analytics and other service providers provide your personal data to us, which was collected and processed by them and disclosed to us pursuant to their separate privacy policies;

 

 • when you voluntarily submit your personal data to us for any reason;

 

 • if you contact us, for example, with a query or to report a problem;

 

 • when you interact with us online, offline or through an external third party.

 

 • The personal data that we may collect may include but is not limited to the following:

 

 • personal information such as, name, email address, mobile number and shipping address;

 

 • any information required for billing such as bank account number, credit or debit card numbers and billing address;

 

 • data when you visit or use our Platform (for example the pages you access and the used Services); and

 

 • any other information disclosed by you pursuant to the above-mentioned methods and/or usage.

 

 • Personal data includes any information which relates directly or indirectly to you, which can be used to identify or contact you.

 

 • By submitting your information to us including but not limited to the information stated above, you hereby give your consent to the processing of your personal data.

 

 • By providing us with any information relating to a third party (if any), you represent to us that you have validly obtained the consent of the third party to provide us with their information.

 

 • When you visit any of the Platforms through your computer, mobile device, or any other device with internet connectivity, our servers will automatically record data that your browser sends; for example your IP address and information about your visit (such as time stamp, date and duration etc).

 

 1. Purpose of Collection of Personal Data

 

 • Any information we collect from you may be used in, but is not limited to, any of the following ways:

 

 • register and maintain your Account with us and to verify your identity;

 

 • process your order for our products and process or collect any payments;

 

 • deliver or perform any of our Services, including for purposes of couriers calling or messaging you to obtain your delivery instructions;

 

 • share information with our affiliates and with third party service providers (including those outside Malaysia) for the purposes of assisting us in performing certain aspects of our Services on our behalf, such as processing transactions, payment or courier services, fulfilling requests for information, receiving and sending communications, updating marketing lists, analysing data, providing support services or in other tasks (as and if applicable);

 

 • process your returns or refunds in accordance with our Terms and Conditions of Use;

 

 • provide you with supporting services and functions related to your Account, such as saved items in cart;

 

 • communicate with you in relation to (i) your queries, requests, complaints and feedback, (ii) material changes to our Terms and Conditions of Use, policies or other terms and conditions, and (iii) matters relating to the operation of your Account;

 

 • monitor and enforce compliance with our Terms and Conditions of Use, including dispute resolution;

 

 • process or resolve any dispute arising from or in connection with any transactions, in accordance with our Terms and Conditions of Use;

 

 • comply with (i) internal risk controls; (ii) the terms of our access to payment processing, financial or banking services such as credit card disputes, fraud, bulling errors, or (iii) any applicable law;

 

 • to carry out polls, surveys, analysis and research on how our Platform and Services are being used and how we can improve them;

 

 • to provide you with information about services available to you through us and third parties connected with us either as directed communications or newsletters;

 

 • send you marketing communications in relation to our sales, products, services, promotions or the Platforms;

 

 • deliver ads which are related to our products and services which may be of interest to you on the Platforms or other websites, apps or online platforms;

 

 • to send periodical emails on information and updates on the Platform or Service information;

 

 • to personalise your experience on our Platforms and customise the content shown to you;

 

 • to improve our Platforms and Services provided to you;

 

 • to identify visitors on the Platform;

 

 • to conduct marketing research activities.

 

 • Where indicated, it is obligatory to provide your personal data to us to enable us to process your application for our Services. Should you decline to provide such obligatory personal data, we may not be able to process your application or provide you with our Services.

 

 1. Disclosure of Your Personal Data

 

 • We may disclose your personal data to the following parties (including those outside Malaysia) for the purposes stated in Section 4 above:

 

 • affiliates and third party service providers who assist us in performing certain aspects of our Services on our behalf, which includes payment processors and logistics providers. Such service providers will only have access to your personal data to the extent necessary to perform their functions;

 

 • any person, such as our employees, consultants or temporary workers who is under a duty of confidentiality, who has undertaken the responsibility to keep such information confidential;

 

 • (i) governmental and other regulatory authorities or the courts in any jurisdiction; (ii) any third party claimants or potential third party claimants; or (iii) your card issuing bank, financial institution and/or payment service provider, to process or resolve any chargeback, payment reversal and/or dispute arising from or in connection with a transaction using our Services in accordance with our Terms and Conditions of Use; and

 

 • any other party whom you have authorise us to disclose your personal data to.

 

 • We may disclose your personal data if required to do so by law or if we believe that such action is necessary to prevent fraud or crime or to protect our Platforms and Services or the rights, property or personal safety of any person.

 

 1. Transfer of Personal Data outside of Malaysia

 

We may transfer, store and/or process your personal data outside Malaysia. In doing so, we will comply with the Personal Data Protection Act 2010 and other applicable data protection and privacy laws.

 

 1. Request to Withdraw Consent

 

If you wish to withdraw your consent for us to send you sales, marketing or promotional information, you may do so by unsubscribing to such content by following the relevant steps provided in such sales, marketing or promotional materials or if the relevant steps are not specified in such materials, contact us by sending an email to info@budakbaek.com (Customer Service Executive).

 

 1. Safety of Personal Data

 

 • You acknowledge that unless you request in writing or otherwise, we, in our sole discretion, have the right but not the obligation to store any personal data perpetually, to the extent permitted by law. If you wish for any information about you to be removed from our database, please contact us by sending an email to info@budakbaek.com (Customer Service Executive).

 

 • The processing of your personal data will be done in accordance with all applicable laws. In processing your personal data, we shall take practical and reasonable steps to protect the personal data from any loss, misuse, modification, unauthorized or accidental disclosure, alteration or destruction.

 

 • Nevertheless, no data transmission over the internet can be guaranteed as completely secure. Therefore, while we strive to protect such personal data, we cannot ensure or warrant the security of any personal data transmitted to us and individuals do so at their own risk.

 

 • We do not sell, rent or lease the personal data and/or information collected to third parties.

 

 1. Cookies

 

 • We use cookies on our Platform and Services which enable us to understand how you use our Platform and Services which, in turn, helps us to provide and improve our Platform and Services. 

 

 • Cookies are small data files sent from a website to your browser that is stored on your device. Cookies are used to display the most appropriate content based on your interests and activity on our Platform and Services, estimate and report our Platform’s and Services’ total audience size and traffic, and conduct research to improve our Platform and Services.

 

 • You can configure your device's settings to reflect your preference to accept or reject cookies. If you reject all cookies, you will not be able to take full advantage of our Platform and Services.

 

 1. Third Party Websites and Resources

 

Our Platforms may contain links to external websites or resources which are operated by third parties. We have no control over the content and privacy practices of such websites or resources. You are advised to review the privacy policies of these websites and resources operated by third parties and understand how your information may be used by those third parties.

 

 1. Access and Update of Your Personal Data

 

 • If you would like to access, update, correct or delete any of your Account information, you may do so by logging in to your Account on the Platform and editing such information.

 

 • For such personal data that cannot be corrected by you logging in to your Account on the Platform, you may request to access, update, correct or delete such personal data by sending an email to info@budakbaek.com (Customer Service Executive) and provide your name, Account information, contact information and provide brief details of your request.

 

 • We will use reasonable efforts to comply with your request to access, update or correct your personal data within 21 days of receiving your request and such request may be subject to a fee pursuant to Personal Data Protection (Fees) Regulations 2013 (P.U.(A) 338/2013) and will be bound by data protection laws in Malaysia.

 

 • In respect of your right to access and/or correct your personal data, we have the right to refuse your requests to access and/or make any correction to your personal data for the reasons permitted under the law, for example where the expenses of providing access to you is disproportionate to the risks to your or another person’s privacy.

 

 1. Contacting Us

 

For any questions relating to your personal data or about this Policy, if you have a complaint regarding the collection, use or handling of your personal data by us, you may contact us by sending an email to info@budakbaek.com (Customer Service Executive).

 

 1. Changes to this Policy

 

We may review and change this Policy from time to time to reflect changes in the law, our organisation practices, processes or structure. While it is not generally feasible to notify you of the changes to this Policy, the latest version of this Policy will be available on our Website. This Policy is not a contract, nor does it suggest any obligation on our part with another party.

 

 1. Conflict

 

In the event of any conflict between this English language Policy and its corresponding Bahasa Malaysia Policy, the terms in this English language Policy shall prevail.